advies & nieuws

Beter evenwicht in de WORK-LIFE BALANCE voor mantelzorgers

Sinds 1 oktober 2019 kunnen werknemers mantelzorgverlof opnemen. Naast de reeds bestaande verloven - ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand aan zwaar zieke gezins-en familieleden – vormt dit een vierde verlofvorm. De wetgever doelde hiermee op een betere evenwicht voor werknemers tussen hun beroeps- en privéleven.

Lees meer
Het arrest Plessers: De overnemer mag dan toch niet kiezen welke werknemers hij overneemt bij een overname in het kader van een procedure gerechtelijke reorganisatie.

Het arbeidshof wilde via een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te weten komen of het Belgisch recht wel in overeenstemming was met het Europees recht. Ons recht bepaalt namelijk dat de overnemer bij een overdracht onder gerechtelijk gezag kiest welke werknemers hij wil overnemen. Het Europees recht voorziet met de Richtlijn 2001/23 (hierna: de Richtlijn) in een bescherming van werknemers bij een overname van ondernemingen.

Lees meer
Nieuwe wet legt contractsvrijheid in B2B – relaties aan banden

Overeenkomsten tussen consumenten en ondernemingen (B2C) zijn al geruime tijd onderworpen aan rechtsregels van dwingend recht ter bescherming van de zwakke contractspartij, de consument. Denk maar aan een beding waarbij de ondernemer zich het recht toekent om éénzijdig de prijs te verhogen.

De wetgever acht het nu ook nodig om in B2B – relaties een juridische bescherming te voorzien. De nieuwe wet omvat drie sets van regels en strekt zich uit tot alle soorten ondernemingen.

Lees meer
Deadline 30 september 2019: De wetgeving inzake het UBO-register verplicht de eigenaar van een vennootschap om zich te registreren.

Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register. Het UBO-register staat voor het register van de Ultimate Beneficiary Owner.

Lees meer
Gevoelige bedrijfsgegevens: Hoe beschermen?

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen bepaalt de burgerrechtelijke maatregelen die gevorderd kunnen worden tegen het onrechtmatig verkrijgen – gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

De maatregelen opgesomd in de wet kunnen enkel gevorderd worden door de rechtmatige houder van het bedrijfsgeheim. Om te kunnen spreken van een bedrijfsgeheim dient cumulatief aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  1. de informatie moet geheim zijn
  2. de informatie bezit handelswaarde
  3. de houder heeft redelijke maatregelen genomen om de informatie geheim te houden

Lees meer